oldal nyom­ta­tása
Share
  1. “Olyan lesz az öreg­sé­günk, aho­gyan élünk. Lehet, hogy úgy végez­zük, mint egy kihalt város, de az is lehet, hogy olya­nok leszünk, mint egy hatal­mas fa, amely jelentő­ség­tel­jes marad még akkor is, ha már nem tud meg­állni a lábán”. Paulo Coelho

A lelki egész­ség, tel­jes egész­sé­günk része­ként a min­den­napi éle­tünk során képessé tesz ben­nün­ket arra, hogy éle­tün­ket jól irá­nyít­sunk. Alap­vető szük­ség­le­te­ink­hez hoz­zá­tar­toz­nak a sze­re­tet­tel­jes kap­cso­la­tok, tisz­te­let, önbe­csü­lés, mél­tó­ság, sza­bad­ság és önkiteljesítés.

Az idő­sö­dés folya­mán csök­ken­nek a belső és külső védő tényezők ennek okai a: nyug­díjba vonu­lás, a testi erő csök­ke­né­sé­vel, kró­ni­kus beteg­sé­gek meg­je­le­nése, az egye­dül mara­dás. Egyre erő­söd­nek ugyan­ak­kor az egész­ség­ká­ro­sító, sebez­hető­ségi tényezők, mint a tehe­tet­len­ség érzés, elszi­ge­telt­ség érzés, stig­ma­ti­zált álla­pot. Az idős­kori lel­ki­ál­la­pot is a körül­mé­nyekre való rea­gá­lás, a meg­bir­kó­zási mecha­niz­mu­sok men­tén nevez­hető egész­ség­nek, vagy betegségnek.Ezen álla­pot javí­tá­sá­ért jött létre intéz­mé­nyünk a Zat­hu­reczky Berta Otthon.

Az intéz­mény célja: hogy biz­ton­sá­gos és nyu­godt élet­fel­té­te­le­ket, kiegyen­sú­lyo­zott és meg­fe­lelő kere­te­ket, sze­mélyre szóló ápo­lást, gon­do­zást, ehhez szük­sé­ges szol­gál­ta­tá­so­kat nyújt­son min­den lakó számára.

A Zat­hu­reczky Berta Ott­hon a követ­kező hely­sé­gek­kel ren­del­ke­zik ame­lyek emelt­szín­vo­nalú ellá­tás biz­to­sí­tá­sá­nak meg­fe­lelőek:

31 össz­kom­for­tos, par­ket­tás lakó­szoba, ame­lyek­hez külön fürdő­szoba tar­to­zik. Biz­ton­ság és kénye­lem érde­ké­ben min­den lakó­egy­sé­get füst­jelző­vel, nővér­hí­vásra alkal­mas tele­fon­ké­szü­lék­kel és TV csat­la­ko­zó­val lát­tunk el.

2 meg­fe­lelően beren­de­zett Pihenő szoba a Nap­pali gon­do­zás­ban részt­vevő személyeknek;

1 közös­ségi hasz­ná­latú helyi­ség: a sza­bad­idő kul­tu­rált eltöl­té­sé­hez szük­sé­ges tár­salgó, TV, DVD, inter­net, kli­ma­ti­zált társalgó;

— A tör­vény által előírt szab­vá­nyok­nak meg­fe­lelően beren­de­zett saját konyha és ebédlő;

— Orvosi ren­delő, ügye­leti szoba;

— EU-​s szbvá­nyok­nak meg­fe­lelően fel­sze­rel Fizi­kó­te­rá­piás és gyógy­torna terem, kli­ma­ti­zált helység;

— A tör­vény által előírt szab­vá­nyok­nak meg­fe­lelő mellékhelyiségek.

Az élet­kori sajá­tos­sá­gok­nak meg­fe­lelő aka­dály­men­tes köz­le­ke­dés biztosított.

Fenntartó


© Copy­right zat​hu​reczky​.ro, 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro

kap­cso­lat